پروژه های مدیریت مصرف و انرژی

عنوان پروژهسال اجراکارفرما
جلب مشارکت مشترکین خانگی و تجاری در مدیریت بار توسط نهادهای تجمیع کننده پاسخگویی بار با هدف استفاده از توانایی های مشترکین خانگی و تجاری برای بهبود الگوی مصرف برق و کاهش پیک مصرف برق در تابستان1401توزیع نیروی برق تبریز
انجام خدمات افزایش مشارکت مشترکین خانگی و تجاری در مدیریت بار توسط مجری1400شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
انجام خدمات افزایش مشارکت مشترکین خانگی و تجاری در مدیریت بار توسط مجری1400شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی
انجام خدمات افزایش مشارکت مشترکین خانگی و تجاری در مدیریت بار توسط مجری1400شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان
اجرای طرح برق امید آگاه) سازی مشترکین از وضعیت مصرف خود1400شرکت توزیع نیروی برق استان آذربایجان غربی
جلب مشارکت مشترکین خانگی و تجاری در مدیریت بار توسط نهادهای تجمیع کننده پاسخگویی بار با هدف استفاده از توانایی های مشترکین خانگی و تجاری برای بهبود الگوی مصرف برق و کاهش پیک مصرف برق در تابستان1399توزیع نیروی برق تبریز
ترویج مصرف بهینه انرژی و جلب همکاری مشترکین صنعتی در طرحهای تشویقی مدیریت مصرف1399توزیع نیروی برق تبریز
ترویج مصرف بهینه انرژی و جلب همکاری مشترکین صنعتی در طرحهای تشویقی مدیریت مصرف1398توزیع نیروی برق تبریز
ترویج مصرف بهینه انرژی و جلب همکاری مشترکین صنعتی در طرحهای تشویقی مدیریت مصرف1397توزیع نیروی برق تبریز
ترویج مصرف بهینه انرژی و جلب همکاری مشترکین صنعتی در طرحهای تشویقی مدیریت مصرف1396توزیع نیروی برق تبریز
ممیزی انرژی ساختمانهای اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر1396دانشگاه آزاد اسلامی
ممیزی انرژی کامل مشترکین شرکت به تعداد 28 مورد شامل آرد اطهر ، مراغه آذر سیلوان ،صوفیان فخر آذربایجان جلفا آکپا بطری کیارش بستان آباد 5 واحد مرغداری و 18 واحد مدرسه1395توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی
مشاوره و طراحی پارک انرژی شرکت توزیع نیروی برق تبریز1395توزیع نیروی برق تبریز
ممیزی انرژی ساختمانهای اداری برق مرند و مراغه شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی1393توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی
مطالعات و طراحی سیستمهای مدیریت مصرف انرژی در پستهای یاغچیان و خسروشهر1391شرکت برق منطقه ای آذربایجان

فروشگاه آنلاین مگانیر افتتاح شد، به زودی با تخفیف های شگفت انگیز شما رو غافلگیر می کنیم مستقیم برو فروشگاه